ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ

§ 20 Poučená osoba

Poučená osoba je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým elektrickým zariadením, ktoré obsluhuje. Poučená osoba musí byť preukázateľne poučená vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technického elektrického zariadenia nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. 

Rozsah prác:

 • samostatná obsluha elektrického zariadenia
 • práca na EI/EZ NN
 • práca s dohľadom v blízkosti pod napätím
 • práca s dohľadom na EI/EZ VN bez napätia v blízkosti pod dozorom

§ 21 Elektrotechnik

Elektrotechnik je osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (vyučený,ÚSO,VŠ) zatiaľ bez praxe. Odborná spôsobilosť sa overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva oprávnená osoba podľa §25 ods. 1 a škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania po splnení požadovaných podmienok podľa § 25 ods. 3.

Rozsah prác:

 • samostatne pracuje na EZ bez napätia

 • v blízkosti pod napätím

 • pod dozorom na častiach pod napätím

§ 22 Samostatný elektrotechnik

Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má overenú odbornú spôsobilosť a preukázateľnú prax.

Prax pri činnosti na elektrických zariadeniach a na bleskozvodoch:

Rozsah prác:

 • činnosť na EZ vykonáva sám
 • riadi činnosť osôb podľa §20,§21,§22 bez obmedzenia počtu

§ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika,spôsobilosť bola overená podľa §25 ods.1.

Má odbornú prax pri činnosti vykonávanej na EZ a pri činnosti na bleskozvodoch:

Rozsah prác:

 • činnosť na EZ vykonáva sám
 • riadi činnosť osôb podľa §20,§21,§22 bez obmedzenia počtu

§ 24 Elektrotechnik špecialista

Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom elektrickom zariadení v rozsahu vydaného osvedčenia. Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu vykonáva technická inšpekcia podľa §25 ods. 2.

Elektrotechnik špecialista podľa činnosti sa rozdeľuje na :

 • Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie
 • Elektrotechnik špecialista na vykonávanie OPaOS
 • Skúšobný technik výrobcu (§ 15 vyhl.)

 

 

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie

Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného EZ je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená technickou inšpekciou(TI) v SR podľa § 25 ods.2.,  má odbornú prax:

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok(OPaOS)

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie OPaOS vyhradeného EZ je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 25 ods.2, má odbornú prax:

Skúšobný technik výrobcu § 15

Je elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom EZ po ukončení výroby, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 15 ods. 2. Skúšobný technik výrobcu vyhotovuje o priebehu a o výsledku vykonanej skúšky písomný záznam-protokol. Má odbornú prax:

§ 25 Overovanie odbornej spôsobilosti

ods.1.Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky na základe písomnej žiadosti vykonáva a osvedčenie vydáva oprávnená osoba.

ods.2.Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu na základe písomnej žiadosti vykonáva Technická inšpekcia a osvedčenie vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

ods.3.Škola s učebným odborom alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok a vydávať osvedčenie.